Poręczenia należytego wykonania umowy

Poręczenia należytego wykonania umowy – definicja

Poręczenia należytego wykonania umowy jest to jedna z dopuszczalnych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w czasie na jaki została zawarta oraz jako gwarancja jakości i rękojmi co do szkód powstałych w późniejszym terminie. Zgodnie z treścią ustawy Prawo Zamówień Publicznych zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 450 Ustawy PZP tj.:

  • pieniądzu,
  • gwarancji bankowej,
  • gwarancji ubezpieczeniowej,
  • poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Podlaski Funduszu Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP) jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023r. poz. 462).

Poręczenia należytego wykonania umowy - pismo PARPTym samym PFP jest umocowany do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy w myśl zapisów art. 450 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych z póź. zm.

Poręczenie Funduszu może również stanowić zabezpieczenie wykonania dowolnej umowy, w tym handlowej,  najmu, dotacji czy zapłaty za surowiec drzewny do Lasów Państwowych. Nie ma żadnych przeszkód aby poręczenie było udzielone na rzecz zamówienia, które nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Fakt, że Fundusz jest uprawniony do zabezpieczania przetargów publicznych potwierdza, że jesteśmy instytucją wiarygodną i zweryfikowaną. Do ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Funduszem pozostaje treść dokumentu poręczenia.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. działa na rynku od 1996r. Jedynym właścicielem spółki jest  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, której Radę Fundatorów tworzą przedstawiciele lokalnych instytucji m.in.: Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku.


Zasady współpracy

PFP oferuje poręczenia należytego wykonania umowy. Maksymalna kwota poręczenia może wynieść do 1 mln PLN.

Oferta skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. Preferowane są firmy, które mają siedzibę lub realizują inwestycję na terenie województwa podlaskiego, jak również warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

W celu uzyskania poręczenia należy do Funduszu złożyć wniosek wraz z załącznikami. Decyzja podejmowana jest w ciągu kilku dni.

Dokumenty do pobrania


Cennik

Fundusz proponuje konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty cenowej – numer telefonu: 85 740 86 69.