Poręczenia należytego wykonania umowy

Poręczenia należytego wykonania umowy – definicja

Poręczenia należytego wykonania umowy jest to jedna z dopuszczalnych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w czasie na jaki została zawarta oraz jako gwarancja jakości i rękojmi co do szkód powstałych w późniejszym terminie. Zgodnie z treścią ustawy Prawo Zamówień Publicznych zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 148 Ustawy PZP tj.:

  • pieniądzu,
  • gwarancji bankowej,
  • gwarancji ubezpieczeniowej,
  • poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Podlaski Funduszu Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP) jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110).

Poręczenia należytego wykonania umowy - pismo PARPTym samym PFP jest umocowany do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy w myśl zapisów art. 148 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z póź. zm.

Poręczenie Funduszu może również stanowić zabezpieczenie w zakresie zapłaty za surowiec drzewny do Lasów Państwowych.


Zasady współpracy

PFP oferuje poręczenia należytego wykonania umowy. Maksymalna kwota poręczenia może wynieść do 1 mln PLN.

Oferta skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. Preferowane są firmy, które mają siedzibę lub realizują inwestycję na terenie województwa podlaskiego, jak również warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

W celu uzyskania poręczenia należy do Funduszu złożyć wniosek wraz z załącznikami. Decyzja podejmowana jest w ciągu kilku dni.

Dokumenty do pobrania


Cennik

Fundusz proponuje konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty cenowej – numer telefonu: 85 740 86 69.