Poręczenia wadialne

Poręczenia wadialne – Definicja

Poręczenia wadialne – inaczej nazwane poręczeniem zapłaty wadium jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym zorganizowanym na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) lub innych przetargach gdzie zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia. Zgodnie z treścią ustawy PZP podmiot przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na zasadach określonych przez organizatora. Dopuszczalne formy wadiów wymienione są w art. 97 ust. 7 pkt. 4 tejże Ustawy PZP i mogą być wnoszone w formie:

  • gotówki,
  • gwarancji bankowej,
  • gwarancji ubezpieczeniowej,
  • poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Podlaski Funduszu Poręczeniowy Sp. z o.o. jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

Potwierdzenie przez PARP, że PFP ma w ofercie poręczenia wadialneTym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 97 ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.


Zasady współpracy

PFP oferuje poręczenia wadium. Maksymalna kwota poręczenia może wynieść do 1 mln PLN.

Oferta skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. Preferowane są firmy, które mają siedzibę lub realizują inwestycję na terenie województwa podlaskiego, jak również warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Na wniosek przedsiębiorcy PFP przyznaje limit poręczeniowy, w ramach którego następnie udzielane są indywidualne poręczenia zapłaty wadium lub poręczenia należytego wykonania umowy do momentu wyczerpania środków lub do zakończenia okres, na który został limit przyznany.

Limit poręczeniowy

  • do wykorzystania przez okres 6 miesięcy
  • do wysokości 1 mln PLN

Dokumenty do pobrania

Pojedyncze poręczenie

  • do 500 tys. PLN
  • na okres do 90 dni

Dokumenty do pobrania

 


Cennik

Fundusz proponuje konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty cenowej – numer telefonu: 85 740 86 69.