FAQ – Poręczenia należytego wykonania umowy

Poręczenia - pytania i odpowiedzi
 1. Co to jest poręczenie należytego wykonania umowy?

  Poręczenie należytego wykonania umowy jest jedną z form wniesienia zabezpieczenia wymaganego przez zamawiającego, czyli organizatora przetargu.

 2. Nie potrzebuję limitu poręczeń, chcę wystartować tylko w jednym przetargu i uzyskać tylko jedno poręczenie należytego wykonania umowy. Czy oferta jest skierowana także do mnie?

   

  Tak. Co prawda  konstrukcja usługi wiąże sie z przyznaniem limitu poręczeń i udzielaniem w jego ramach poręczeń wadialnych i należytego wykonania umowy, nie mniej jednak nie wyklucza to możliwości uzyskania poręczenia należytego wykonania do jednego przetargu – kwota limitu będzie wtedy równa kwocie pojedynczego poręczenia.

 3. Czy oferta obejmuje również poręczenia wadium?

   

  Tak. Oferta Funduszu obejmuje udzielanie poręczeń zarówno wadialnych jak i należytego wykonania umowy.

 4. Czy istnieje możliwość wniesienia zabezpieczenia w postaci poręczenia należytego wykonania umowy do przetargu, którego postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin, a nie Ustawę PZP?

   

  Poręczenia należytego wykonania umowy, oferowane przez Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., mają zastosowanie tylko w przetargach prowadzonych na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dopuszczona forma zabezpieczenia wymieniona jest zawsze  przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 5. Czy zabezpieczenie w postaci poręczenia należytego wykonania umowy będzie akceptowane przez zamawiającego?

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci poręczenia Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego musi być zaakceptowane przez zamawiającego, ponieważ jest to jedna z dopuszczalnych form, literalnie wymieniona w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Zabezpieczenie może być wnoszone w (…) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)”. Podmioty te, to właśnie Fundusze Poręczeniowe –  w tym Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.