FAQ – poręczenia wadialne

Poręczenia - pytania i odpowiedzi

1. Co to jest poręczenie wadialne?

Poręczenie wadium przetargowego jest jedną z form wniesienia wadium wymaganego przez zamawiającego, czyli organizatora przetargu.

2. Nie potrzebuję limitu poręczeń, chcę wystartować tylko w jednym przetargu i uzyskać tylko jedno poręczenie wadialne. Czy oferta jest skierowana także do mnie?

Tak. Co prawda  konstrukcja usługi wiąże sie z przyznaniem limitu poręczeń i udzielaniem w jego ramach poręczeń wadialnych i należytego wykonania umowy, nie mniej jednak nie wyklucza to możliwości uzyskania poręczenia wadium tylko do jednego przetargu – kwota limitu będzie wtedy równa kwocie poręczenia wadialnego.

3. Czy oferta obejmuje również gwarancje należytego wykonania umowy?

Tak. Oferta Funduszu obejmuje udzielanie poręczeń zarówno wadialnych jak i należytego wykonania umowy.

4. Czy istnieje możliwość poręczenia wadium do przetargu, którego postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin, a nie Ustawę PZP?

Poręczenia wadialne, oferowane przez Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., mają zastosowanie w przetargach prowadzonych na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju z 19.09.2016r. Dopuszczona forma wadium wymieniona jest zawsze  przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zapytaniu ofertowym.

5. Czy wadium w postaci poręczenia będzie akceptowane przez zamawiającego?

Wadium w postaci poręczenia Funduszu Poręczeniowego musi być zaakceptowane przez zamawiającego, ponieważ jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium, literalnie wymieniona w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Wadium może być wnoszone w (…) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)”. Podmioty te, to właśnie Fundusze Poręczeniowe.

Zaświadczenie PARP potwierdzające możliwość udzielania poręczeń wadialnych przez Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.