Tak wysokich stóp procentowych nie było od dekady. Jak funkcjonować w takiej rzeczywistości?

Tak wysokich stóp procentowych nie było od dekady. Jak funkcjonować w takiej rzeczywistości

Od blisko dziesięciu lat tak wysokiego poziomu stóp procentowych nie było. Ceny materiałów i surowców rosną z dnia na dzień. Jak wskazuje Anna Bajkowska, dyrektor sprzedaży w Podlaskim Funduszu Poręczeniowym, firmy z sektora budowlanego i branż powiązanych mogą w tych trudnych czasach liczyć na kompleksowe wsparcie finansowe.

Firmy wykonawcze w Polsce na każdym etapie prowadzenia działalności borykają się z zapewnieniem źródeł finansowania kontraktów. Główną przeszkodą od lat były i są nadal długie cykle rozliczeń. Obecnie firmy muszą się dodatkowo konfrontować z koniecznością „mrożenia gotówki w towarze” (tzw. zakupy na zapas), trudnościami z pozyskaniem finansowania bankowego w związku z wysokimi stopami procentowymi, ograniczeniem rozliczania kontraktów na podstawie faktur częściowych, co hamuje ich rozwój, a obecnie nawet nie pozwala niektórym pozostać na rynku.

Nie każdy przedsiębiorca jednak wie, że może znaleźć wsparcie w wyspecjalizowanej instytucji, która zapewni kompleksowe finansowanie: od zabezpieczenia udziału w przetargu, następnie realizacji wygranego kontraktu, do zapewnienia finansowania umów handlowych czy inwestycji. W województwie podlaskim taką możliwość oferuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i jej spółki zależne.

W jaki sposób wygląda współpraca i na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć firmy?

Przedsiębiorca przystępując do przetargu jest zobligowany do wpłacenia wadium. Ma ono na celu zabezpieczenie interesów obu stron przyszłej transakcji i może zostać wpłacone w formie gotówki, zabezpieczone gwarancją bankową, polisą ubezpieczeniową lub w formie poręczenia wyspecjalizowanej instytucji. Tutaj z pomocą przychodzi Podlaski Fundusz Poręczeniowy, który spełnia wymogi ustawy o zamówieniach publicznych i oferuje poręczenie jako zabezpieczenie wadium. Forma współpracy w tym zakresie jest prosta. Fundusz poręczeniowy przyznaje limit, w ramach którego następnie udzielane są indywidualne poręczenia zapłaty wadium do momentu wyczerpania środków lub do zakończenia okresu, na który limit został przyznany – wyjaśnia Anna Bajkowska.

Umowa zawierana jest na okres sześciu miesięcy, a jej maksymalna wartość wynosi 1 milion zł. Procedura trwa kilka dni. Następnie w ramach przyznanego limitu w ciągu dnia wydawane są indywidualne poręczenia. Zabezpieczenie wadium w postaci poręczenia jest honorowane zarówno przy przetargach opartych na prawie zamówień publicznych, jak również w przetargach unijnych.

Poręczenie wadialne jest stosunkowo nowym produktem na rynku poręczeniowym. Zaletami takiego rozwiązania jest brak konieczności zamrażania gotówki, możliwość przystąpienia przez przedsiębiorcę do dowolnej liczby przetargów, szybki proces przyznania zabezpieczenia, a także niskie koszty – tłumaczy ekspertka z Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego.

W przypadku gdy przedsiębiorca złoży najlepszą ofertę w przetargu, już w momencie podpisania kontraktu jest zobligowany do przedstawienia gwarancji należytego jego wykonania. Fundusz może również poręczeniem zabezpieczyć umowę w trakcie jej realizacji.

Przedsiębiorca powinien zwrócić się z wnioskiem i w ciągu kilku dni otrzyma decyzję. W związku z tym, że wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy waha się najczęściej od 5 do 10 proc. wartości kontraktu brutto, to poręczenie oferowane przez fundusz jest najlepszą alternatywą dla klienta. Taka forma zabezpieczenia nie uszczupla kapitału obrotowego, pozwala na utrzymanie płynności, jest łatwiejsza do uzyskania od gwarancji bankowych i tańsza od rozwiązań ubezpieczeniowych.

Z takiej formy zabezpieczenia mogą też skorzystać firmy, które mają już zabezpieczony kontrakt gotówką, ale chcą uwolnić środki finansowe na np. finansowanie kontraktu. W takiej sytuacji może dojść do zamiany formy zabezpieczenia na poręczenie. Przy wysokich kosztach odsetkowych kredytów poręczenie NWU jest tańszą alternatywą zabezpieczenia kontraktów budowlanych.

Długie cykle rozliczeń stanowią dla polskich przedsiębiorców duże utrudnienia w prowadzeniu firmy, ponieważ często oznaczają utratę płynności finansowej. Przy założeniu, że umowy handlowe dopuszczają częściowe fakturowanie raz na kwartał, a termin płatności faktury wynosi 30 dni, przedsiębiorca otrzymuje środki za wykonaną pracę dopiero po 120 dniach. Tymczasem płatności za materiały czy wynagrodzenia pracownikom muszą być wypłacane po 30 dniach. W takim przypadku z pomocą przychodzi Fundusz Pożyczkowy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Podmiot ten oferuje produkty uwzględniające specyfikę kontraktu oraz potrzeby danego przedsiębiorcy. Fundusz udziela pożyczek na finansowanie kontraktu przedsiębiorcy pod różne zabezpieczenia w tym: poręczenia osób trzecich, hipotekę. Możliwa też jest cesja wierzytelności. Wtedy spłaty pożyczonych środków są najczęściej dokonywane poprzez potrącenie z wpływów z każdej faktury – mówi Anna Bajkowska.

Dzięki wsparciu PFRR przedsiębiorca zdobywa niezbędne instrumenty finansowe, które pozwalają uczestniczyć w przetargach i realizować umowy. Dzięki kompleksowej ofercie finansowania firmy oszczędzają czas, gotówkę, składają dokumenty w jednym miejscu i mogą również liczyć na wsparcie merytoryczne ekspertów.


Źródło: https://ddb24.pl/artykul/tak-wysokich-stop-procentowych/1309582