Poręczenia zapłaty wadium

wadium

Poręczenie zapłaty wadium jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym zorganizowanym na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) lub zapytaniach ofertowych gdzie Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia.

Zgodnie z treścią ustawy PZP podmiot przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na zasadach określonych przez organizatora. Dopuszczalne formy wadiów wymienione są w art. 45 ust. 6 tejże Ustawy PZP i mogą być wnoszone w formie:

 • gotówki,
 • gwarancji bankowej,
 • gwarancji ubezpieczeniowej,
 • poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zalety poręczenia wadium

Poręczenie zapłaty wadium jest stosunkowo nowym produktem na rynku poręczeniowym oferowanym przez regionalne lub lokalne fundusze poręczeniowe. Stanowi atrakcyjną alternatywę dla wadiów przetargowych wnoszonych w innych formach. Głównymi zaletami takiego sposobu zabezpieczenia są m.in.:

 • brak konieczności zamrażania gotówki na co najmniej 30 dni, wolne środki finansowe mogą być wykorzystane na inne cele w tym jako dodatkowy kapitał obrotowy,
 • możliwość przystąpienia przez przedsiębiorcę do dowolnej liczby przetargów,
 • szybki proces przyznania zabezpieczenia,
 • niskie koszty.

Poręczenie zapłaty wadium, oferowane przez Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP), skierowane jest do mikro, małych i średnich firm mających siedzibę lub działających na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

 Warunki poręczenia wadium

Na wniosek przedsiębiorcy PFP przyznaje limit poręczeniowy, w ramach którego następnie udzielane są indywidualne poręczenia zapłaty wadium do momentu wyczerpania środków lub do zakończenia okresu, na który został limit przyznany.

Parametry limitu poręczeniowego:

 • maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 1’000’000 zł
 • pakiet wadialny zawierany jest na okres 6 miesięcy

Zasady współpracy

 1. Przedsiębiorca składa w PFP wniosek o przyznanie limitu poręczeniowego.
 2. Fundusz weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy i podejmuje decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy limitu poręczeniowego.
 3. Przedsiębiorca podpisuje z PFP stosowną umowę na mocy której uruchomiony zostaje limit poręczeniowy.
 4. Opłata za przyznanie limitu poręczeń wadialnych nie jest pobierana.
 5. W ramach przyznanego limitu przedsiębiorca może ubiegać się o pojedyncze poręczenia.
 6. Stosowne dokumenty przygotowywane są w ciągu 1-2 dni.
 7. Przedsiębiorca opłaca prowizję za każdorazowe udzielenie poręczenia.

wadium

Kontakt

Po więcej informacji zapraszamy do PFP.

Osoba do kontaktu:

Anna Bajkowska
e-mail: bajkowska@pfrr.pl
tel: 85 740 86 69
www.https://poreczenia.com.pl