Zabezpieczenie wadium – vademecum przetargowe

zabezpieczenie wadium

Zabezpieczenie wadium

Chcąc wziąć udział w przetargu, organizowanym zgodnie z zasadami Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), należy ustanowić odpowiednie zabezpieczenie wadium pod rygorem niedopuszczenia do aukcji.

Zabezpieczenie przetargu – formy wnoszenia wadium

Zgodnie z treścią art. 45 tej ustawy wadium może zostać wpłacone w pieniądzu lub innej formie tj.: gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczeniu. Celem wadium jest potwierdzenie wiarygodności uczestników przetargu – faktu, że są oni rzeczywiście zainteresowani przedmiotem konkursu i składanej przez nich oferty. Stosunkowo nową formą zabezpieczenia wadium, której popularność dynamicznie rośnie, jest poręczenie. Zleceniodawcą poręczenia – potencjalnym wykonawcą wygranego zadania w przetargu – jest tu podmiot przystępujący do konkursu, beneficjentem poręczenia – podmiot organizujących przetarg, gwarantem – podmiot wystawiający poręczenie, zgodnie z treścią ustawy, fundusz poręczeniowy o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000r. (Dz. U. 2018, poz. 110). W Polsce północno-wschodniej taką instytucją jest Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Suma poręczenia musi być równa kwocie wadium.

Okres obowiązywania

Poręczenie wadium musi obejmować cały okres związania ofertą tj. czas od dnia składania ofert do podpisania umowy na realizację wygranego zadania. Najczęściej jest to 30 dni i nie więcej niż 90 dni.

Termin związania ofertą może zostać przedłużony przez organizatora przetargu. W takiej sytuacji należy wydłużyć okres obowiązywania poręczenia wadium. Takie czynności wykonywane są niezwłocznie.

Termin złożenia poręczenia wadium

Ponieważ wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, poręczenie powinno być wystawione odpowiednio wcześniej tak aby oferent mógł ja złożyć najpóźniej w dniu złożenia oferty.

Treść poręczenia

Głównym dokumentem, który określa wszystkie zasady przystąpienia do przetargu jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść poręczenia jest przygotowywana na jej podstawie, uwzględnia warunki w niej zawarte. W treści poręczenia znajdą się informacje o beneficjencie poręczenia, przedmiocie umowy, wysokości wadium, okresie obowiązywania, informacje o podmiocie składającym ofertę, oraz o przypadkach w których poręczenie jest realizowana czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane. Wszystko to składa się na zabezpieczenie wadium.

Wygaśnięcie poręczenia

Poręczenie wadialne wygasa jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najlepsza, podpisał umowę na wykonanie kontraktu i wniósł zabezpieczenie wykonania tej umowy. Jeżeli zaś oferta – firmy startującej w przetargu – nie została wybrana, poręczenie wygasa w jednym z przedstawionych przypadków: po upływie terminu jego obowiązywania, w dacie kiedy przetarg został unieważniony, jeżeli oferta została wycofana przez oferenta, oferta została odrzucona, oferta została uznana za nieważną lub przetarg zakończył się bez wyboru oferty. Dokument poręczenia wadium powinien zostać zwrócony poręczycielowi.

Zatrzymanie wadium

Wadium zostaje zatrzymane w jednym z niżej przedstawionych przypadków: wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów ich nie złożył.

Oferty częściowe

W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych poręczenie wadium może dotyczyć tylko tej lub tych części, o które stara się wykonawca. Kwota wadium będzie określona dla każdego z tych elementów zamówienia. Dokument poręczenie w takim przypadku będzie zawierać informacje, których ofert dotyczy. W poręczeniu będą wskazane sumy zabezpieczone odpowiadające kwotom wadium.

Zalety poręczenia wadium

Zabezpieczenie wadium w formie poręczenia umożliwia wykonawcy przystąpienie w jednym czasie do wielu przetargów, ponieważ nie musi on angażować swoich środków finansowych. Złożenie wielu ofert pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania zlecenia.

Gdzie się udać?

Podlaskie – tutaj działa Podlaski Fundusz Poręczeniowy, który oferuje poręczenia jako dozwoloną formę wnoszenia wadium. Należy zgłosić się bezpośrednio na ul. Starobojarską 15 w mieście Białystok, odwiedzić naszą stronę www.porecznia.com.pl lub zadzwonić 85 740 86 69. Do Funduszu mogę też zgłaszać się firmy z innych województw, pierwszeństwo jednak mają podmioty z podlaskiego.

Jak wygląda procedura?

Procedura jest prosta. Należy wypełnić wniosek na przyznanie limitu poręczeń wadialnych. Na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy z właścicielem firmy podejmowana jest decyzja. Pozytywna weryfikacja oznacza przyznanie przedsiębiorstwu limitu na pół roku, w ramach którego będą wystawiane dokumenty poręczenia. Tu wystarczy już tylko mailem przesłać SIWZ i ustalić odbiór dokumentu.