Poręczenie – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Vademecum przetargowe cz.2 - Formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Poręczenia należytego wykonania umowy jest to jedna z dopuszczalnych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w czasie na jaki została zawarta oraz jako gwarancja jakości i rękojmi co do szkód powstałych w późniejszym terminie. Zgodnie z treścią ustawy Prawo Zamówień Publicznych zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 148 Ustawy PZP tj.:

 • pieniądzu,
 • gwarancji bankowej,
 • gwarancji ubezpieczeniowej,
 • poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*

* Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110). Tym samym jest umocowany do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy 

Nowy produkt na rynku

Poręczenie należytego wykonania umowy jest stosunkowo nowym produktem na rynku poręczeniowym oferowanym przez regionalne lub lokalne fundusze poręczeniowe. Stanowi atrakcyjną alternatywę dla zabezpieczeń wnoszonych w innych formach. Głównymi zaletami takiego sposobu zabezpieczenia są m.in.:

 • brak konieczności zamrażania gotówki na długi okres, wolne środki finansowe mogą być wykorzystane na inne cele w tym jako dodatkowy kapitał obrotowy,
 • utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie, bez konieczności korzystania z kredytu obrotowego, który będzie rozwiązaniem droższym,
 • szybki proces przyznania zabezpieczenia,
 • niskie koszty.

Oferta poręczeń

Poręczenie należytego wykonania umowy, oferowane przez Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP), skierowane jest do mikro, małych i średnich firm mających siedzibę lub działających głównie na terenie województwa podlaskiego.

Maksymalna kwota pojedynczego poręczenia może wynieść do 1 mln PLN.

W celu uzyskania poręczenia należy do Funduszu złożyć wniosek wraz z załącznikami. Decyzja podejmowana jest w ciągu kilku dni.

Zasady współpracy

 1. Przedsiębiorca składa w PFP wniosek o przyznanie poręczenia.
 2. Fundusz weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy i podejmuje decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy poręczenia.
 3. Przedsiębiorca podpisuje z PFP stosowne dokumenty.
 4. Czas trwania całej procedury nie przekracza 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Po więcej informacji zapraszamy do PFP.

Kontakt

Anna Bajkowska
tel: 85 740 86 69
e-mail: bajkowska@pfrr.pl
www.https://poreczenia.com.pl